Vi er innovative og lærer ved at bevæges …!

Det at bevæges og bevæge sig på en gang er midlet og målet for menneskers læring, udvikling og selvforståelse!

Det at lære nyt medfører forandring af vante tænke- og handlemåder – ja i yderste konsekvens forandrer det vores selvopfattelse – identitet. Det er en personlig udfordring og kan være grænseudvidende for mange – For nogle måske endda grænseoverskridende.  HVORFOR? Fra naturens sider er vi jo i stand til at lære og til at forandre os og tænke nyt – at være Innovative – for at klare os.

Et kig ind i et indskolingslokale – 24 dejlige børn bænket på deres stole ved deres borde.Det holder hårdt for flere af dem at sidde stille. Nogle vælger at stå, nogle kører rundt på bagdelen, og andre ligger hen over bordet og fumler med farver og blyanter. Deres kroppe skriger efter at blive sluppet fri og bevæge sig. De koncentrerer sig om at blive siddende, men heller ikke om så meget andet. De bruger meget energi på at aflære og bremse deres handlinger. Der rettes en hel del på de små, sættes grænser og deres aktivitetsiver, der formodentlig aldrig bliver større bremses og kritiseres. Bevæger man sig, taler man, begejstres man, opsøger man osv. bliver det defineret som forkert og straffes!

Man er i dag blevet meget opmærksomme på hvordan børns læringspotentialer hænger sammen med deres kropsudvikling. Som Kjeld Fredens udtrykker det i ”Neuropsykologi og pædagogik 1 og2”. Citat: ” Vi kan derfor slutte, at mens modning og vækst overvejende er biologiske fænomener, så er læring et socialt; men med den vigtige tilføjelse, at de udviklingsmæssigt hænger sammen”.
Den bevægelige skole
Jeg mener, vi skal udvikle en skole, hvor bevægelse er udgangspunktet for læringen i alle fag. Hvor det at flytte sig og handle for at tænke og lære nyt, er essensen af aktiviteterne.
Dannelsesidealet kan fint være at udvikle elevens handlekompetence som Hans Jørgen Kristensen definerede det i ”Fremtidens skole”.
Menneskeligt ligeværdigt og anerkendende kan vi bygge på elevernes stærke sider og udvikle deres mindre stærke sider. F.eks. ved hjælp af Læringsstile, personlige handleplaner mm.
Vi kan anvende oplevelser, sansning, grænse flyt, erfaringsdannelse, samtale, erkendelse og bevidstgørelse. Derved udnytter vi elevernes evne til at være innovative, for det er en egenskab, de er skabt med fra naturens side. Vi skal blot tillade, at de anvender den i skolen og ikke forbyde det!
”Kroppen er menneskets vilkår for at fastholde det foranderlige, og kroppen er sansningen, fantasien, kunsten, begivenheden og historien”
(Mearleau–Ponty 1994)